img verwerven  
 
 

Verwerven

Bij aankoop

Bij oplevering

Bij bouwen

 

De risico's voor opdrachtgevers bij aankopen of bouwen kunnen groot zijn. TREM advies kan deze beheersen. Wij ondersteunen u bij aankoop van bestaand vastgoed, oplevering van nieuw vastgoed en bij bouwen van vastgoed en/of huisvesting.

 

diagram verwerven

 

Uitgebreide aankoopinspectie, door middel van conditiemeting wordt de staat  van alle elementen bepaald op het gebied van Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Wet- en regelgeving.

In een overzichtelijke rapportage wordt inzicht verkregen in de klasse/ conditie waarin de elementen per groep zich bevinden. De benodigde maatregelen en kosten, nodig om bij een lage score het gewenste niveau te halen worden gespecificeerd in de rapportage opgenomen.

Indien gebreken worden aangetroffen wordt hierbij een herstel maatregel voorgesteld, met benodigd budget en herstelprioriteit.

De uitgebreide aankoopinspectie geeft u een objectief beeld van het aan te komen vastgoed met een conditie en kosten die noodzakelijk zijn in de eerstkomende 10 jaar. 

 

TREM advies begeleidt u bij de oplevering. Vaak vindt er een vooropname plaats. Hierbij wordt aan de hand van een ter beschikking te stellen technische beschrijving en tekening een controle-inspectie uitgevoerd. De afwijkingen en restpunten worden aan u gerapporteerd. Bij de daadwerkelijke oplevering wordt aan de hand van de rapportage het vastgoed wederom grondig geïnspecteerd. Van de oplevering wordt een proces verbaal opgemaakt, eventueel met restpunten en een termijn waarbinnen de aannemers de restpunten afwerkt. Indien noodzakelijk controleert TREM advies deze laatste actie.

De oplever-begeleiding biedt u een deskundige vertegenwoordiging als gesprekspartner naar professionele partijen.

 

Bij conflicten met uitvoerende partijen kan TREM advies u vertegenwoordigen als getuigedeskundige bij bijvoorbeeld geschillencommissies en rechtbanken.

 

 

Architectuur

Haalbaarheidsonderzoeken, bestemmingsplanwijzigingen, verkennend bodemonderzoek, opstellen PVE, maken van VO’s en DO’s (voorlopige en definitieve ontwerpen), bestektekeningen, toetsingen bouwbesluit en aanvragen omgevingsvergunning.
 

Engineering

Werktekeningen, constructie-berekeningen, bouwfysische berekeningen, W- en E installaties, technische werkomschrijvingen en bouwkostenramingen

 

Projectmanagement

Aanbestedingen, opstellen planningen, controle tijdens de uitvoering op voortgang en kwaliteit, financiële afwikkeling, oplevering en nazorg.