img verwerven

Gebruiken

Conditiemeting en meerjaren exploitatieplan

 

Het beheren van huisvesting bestaat niet alleen uit onderhouden. TREM advies stelt plannen op waarbij  kwaliteit-verhoging en kostenverlaging samen gaan door integraal beheer.

 

Door u volledig inzicht te geven in de technische eigenschappen van het object kan optimaal beheer worden gevoerd. Er kunnen prioriteiten worden gesteld aan activiteiten. De vraag kan bijvoorbeeld worden gesteld “is schilderwerk meer noodzakelijk dan maatregelen om energiekosten te verlagen”. 

TREM advies ziet beheer als een integraal proces en niet alleen in stand houden door onderhoud.

Door deze aanpak zijn al veel opdrachtgevers tot beter exploitatiebeleid gekomen met een betere kwaliteit en lagere kosten.

 

diagram gebruiken

 

 

Om tot optimaal beheer te komen worden de volgende stappen gezet:

diagram stappenplan gebruiken

 

Binnen dit proces heeft TREM advies verschillende producten en diensten ontwikkeld.


diagram Conditiemeting en meerjaren exploitatieplan


Aan de hand van een inventarisatie en inspectie wordt een conditiemeting gedaan volgens NEN 2767 en de Rgd BOEI + methode.

Van de aspecten brandveiligheid, energie, inzicht in wet- en regelgeving en VGMW wordt de klasse bepaald. Klasse/conditie  1 is uitstekend, klasse/conditie  6 zeer slecht.

Na bepaling van klassen en conditie worden in het kostenoverzicht maatregelen opgenomen om herstel van gebreken en uitvoering van onderhoud te budgetteren, gelden voor de komende 5 jaar.

 

Brandveiligheid

Bij de inspectie brandveiligheid wordt gekeken naar de brandveiligheid van het gebouw, naar de beperking van slachtoffers en schade aan derden.

Om een duidelijk beeld te geven is de inspectie gericht op: Structuur, Brandwerendheid hoofddraagconstructie, Brandcompartimentering, vluchten, Brandveiligheidsinstallaties en gebruikseisen.

 

Onderhoud

Bij onderhoud worden 4 vakgebieden gekozen en gespecificeerd uitgewerkt, te weten:
Onderhoud bouwkundige elementen, onderhoud werktuigbouwkundige installaties, onderhoud elektrotechnische installaties en onderhoud transport installaties.

 

Energie

EnergielabelBij deze inspectie worden de energetische eigenschappen bepaald en een energieklasse vastgesteld. De aanduiding energieklasse is in het professionele vakgebied gangbaar. (Boei-methode).

Makelaars e.d. gebruiken de labels A t/m G.

 

Inzicht wet- en regelgeving

Bij dit aspect wordt vooral gekeken naar de uitgevoerde keuringen, verplicht gesteld door wet- en regelgeving. Ook het bijhouden van logboeken e.d. worden hierin opgenomen.

 

VGMW

Bij het onderwerp VGMW (veiligheid, gezondheid, milieu en welzijn) staat de gebruiker van het object centraal. De juiste analyses en inzichten kunnen in veel gevallen risico´s beperken en beheersbaar maken.

Uiteindelijk ziet het totaalbeeld er als volgt uit:

schema conditiemeting

 


 

Sterkte- en zwakteanalyse


diagram Sterkte- en zwakteanalyse


De conditiemeting geeft een beeld van de status van de geïnspecteerde aspecten en elementen van het object. Hieruit kunnen opvallende zaken aan het licht komen.

TREM advies kan een analyse opstellen van sterke en zwakke punten en een onderzoek doen naar de oorzaak.

Enkele voorbeelden:

 • Nader onderzoek naar brandbrandveiligheid
 • Bouwkundige onderzoeken
 • Nader onderzoek naar koude bruggen d.m.v. thermo grafische foto´s
 • Onderzoek bouwfysische eigenschappen van de schil. Vloer, dak en wand.
 • Onderzoek energie inkoop en gebruik.
 • Nader onderzoek milieubelastende stoffen
 • Risico inventarisatie legionella

 


 

Optimaliseringsvoorstellen


diagram Optimaliseringsvoorstellen


Vanuit de sterkte- /zwakteanalyse kunnen verbetervoorstellen worden gedaan. Uiteraard kan dit ook zonder de analyse, maar direct als wens van de opdrachtgever.

Enkele voorbeelden van al eerder uitgewerkte optimaliseringsvoorstellen:

 • Veiligheidsplan, met brandcompartimentering, doorvoeren en openingen in brandscheidingen, vluchtwegen, calamiteiten e.d. Hierin opgenomen de maatregelen en benodigde budgetten.
 • Energieplan, met voorstel voor inkoop en maatregelen inclusief beheersplan om de energiekosten te beperken en/of te verlagen. Alle te nemen maatregelen en kosten.
 • Risico-inventarisatie en saneringsplan milieubelastende stoffen, plan van aanpak en kosten.
 • Risico-inventarisatie en beheersplan legionella met maatregelen en kosten.
 • Herhuisvestingsplannen
 • Herstructureringsplannen van de organisatie of delen daarvan.
 • Akoestische verbeteringsplannen
 • Lichtplannen
 • Uitbreidingen en verbouwingen

Gezien de grote verscheidenheid in deze adviezen heeft TREM advies geen standaard pakket. Alle producten zijn op maat en afgestemd op de wensen en eisen van de opdrachtgever.

 


 

Operationeel jaarplan


diagram Operationeel jaarplan


Opstellen OJP

Als laatste stap in het beheersproces worden de resultaten van de conditiemeting, sterkte-/ zwakteanalyse en optimaliseringsvoorstellen integraal verwerkt in het operationele jaarplan. Dit jaarplan geeft een overzicht van alle benodigde activiteiten, bepaald aan de hand van de prioriteit van de opdrachtgever.

 

Voorbereiding

Haalbaarheidsonderzoeken, bestemmingsplanwijzigingen, verkennend bodemonderzoek, opstellen PVE, maken van VO’s en DO’s (voorlopige en definitieve ontwerpen), bestektekeningen, toetsingen bouwbesluit en aanvragen omgevingsvergunning

Werktekeningen, constructieberekeningen, bouwfysische berekeningen, W- en E installaties, technische werkomschrijvingen en bouwkostenramingen

 

Projectmanagement

Aanbestedingen, opstellen planningen, controle tijdens de uitvoering op voortgang en kwaliteit, financiële afwikkeling, oplevering en nazorg.